Thursday, January 13, 2011

Hamba yang bersyukur


Oleh: Syikh Hijazi Ibrahim Tsarya
Segala pujian hanya bagi Allah, kita memujiNya, memohon doa dan beristighfar kepadaNya. Kepada Allah kita berlindung dari kejahatan nafsu kita dan keburukan perbuatan kita. Orang yang dikurniakan hidayah oleh Allah tidak akan sesat, sementara orang yang disesatkan tidak akan memperoleh hidayah untuknya. Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja dan tiada yang sekutu denganNya. Firman Allah:

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (Al-Baqarah: 152)

Saya bersaksi bahawa junjungan kita dan nabi kita Muhammad saw adalah hambaNya dan rasulNya. Baginda adalah hamba yang paling bersyukur kepada Allah swt dengan beribadah sehingga bengkak-bengkak tapak kakinya.

Daripada Ziyad berkata: Saya telah mendengar al-Mughirah r.a pernah berkata bahawa nabi saw bangun malam atau solat sehinggan bengkak kakinya atau tapak kakinya. Nabi pernah ditanya tentang hal ini, tetapi dijawab dengan sabdanya: “Bukankah saya hamba yang paling bersyukur”. (Fath al-Bari: 3/14/1130)

Selawat dan salam ke atas junjungan kita nabi Muhammad saw, keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan bertakwa. Adapun selepasnya:

Daripada Ibn al-Munkadar berkata di atara doa Rasulullah saw ialah: “Ya Allah, tolonglah saya supaya sentiasa berzikir padaMu, mensyukuriMu dan menyempurnkan ibadah kepadaMu”. (Ad-Dur al-Mantsur: 1/279)

Wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang terbaik, melengkapkan kita dengan pancaindera dan anggota yang membolehkan kita bebas bergerak dan bepergian ke mana sahaja dan memungkinkan kita menikmati segala kebaikan yang terdapat di alam ini. Di samping itu Allah telah mengurniakan pelbagai nikmat, kemewahan yang melimpah ruah dan memberikan rezeki dan makanan yang baik-baik seperti yang diperlukan oleh badan kita dan memelihara kehidupan kita. Benarlah Allah berfirman:

Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (Ibrahim: 34)

Nikmat-nikmat ini menuntut kita supaya bersyukur kepada pemberi nikmat. Allah swt telah memerintahkan hal ini di dalam firmanNya:

“  Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. (Al-Baqarah: 172)
“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah”. (An-Nahl: 114)

Justeru bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmatNya merupakan antara hak-hak pengabdian dan kesempurnaannya, di samping ianya merupakan jalan untuk memperolehi keredhaan Allah.

Daripada Anas bin Malik r.a berkata bahawa Rasulullah saw telah bersabda: “Sesungguhnya Allah meredhai hamba yang apabila menikmati sesuatu makanan, maka ia segera mengucapkan tahmid kepada Allah, atau apabila menikmati minuman, maka segera ia mengucapkan tahmid kepada Allah”. (An-Nawawi Sharh Sahih Muslim: 17/50/89 (2734)

Daripada Aisyah r.a dari nabi saw telah bersabda: “Tidaklah nikmat yang dikurniakan kepada seseorang hamba dan ia mengetahui ianya daripada Allah melainkan Allah tuliskan untuk syukurnya sebelum ia mengucapkan tahmid kepada Allah. Tidaklah Allah ketahui seseorang hamba yang menyesal kerana dosanya melainkan Allah akan mengampuninya sebelum ia beristighfar kepadaNya. Seorang lelaki yang membeli sehelai baju dengan wangnya, lalu memakainya dan bertahmid kepada Allah, maka belum sampai ke dua pehanya melainkan dosanya telah diampunkan”. (Dur Al-Mantsur: 1/280)

Wahai hamba Allah, bersyukur kepada Allah tidak memadai dengan lidah sahaja, tetapi dengan lidah dan perbuatan. Manakala nikmat yang Allah kurniakan kepadamu , maka ianya hendaklah digunakan untuk mentaati Allah dan mengharapkan keredhaanNya dan tidak digunakan kepada perkara maksiat.

Daripada al-Junaid berkata: Pada satu hari as-Sariy bertanya: Apakah pandanganmu tentang syukur? Lalu saya katakan padanya: “Syukur pada pandangan ku ialah tidak menggunakan nikmat-nikmatnya ke arah maksiat”. (Ad-Dur al-Mantsur: 1/281)

Menurut Zun Nun al-Misriy: “Syukur ialah memberikan ketaatan kepada orang yang lebih tinggi darimu, memberikan kesamaan dengan orang yang setaraf dengamu, dan berihsan serta memuliakan orang yang lebih rendah darimu”.   (Ad-Dur al-Mantsur: 5/431)

Syukur dengan perbuatan terlalu sedikit yang melakukannya sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Allah:

Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih. (Saba’: 14)

Diriwayatkan bahawa Nabi Daud a.s berkata: “Bagaimana saya mensyukuriMu wahai Tuhan sedangkan syukur adalah nikmat dariMu!” Lalu Allah berfirman: “Sekarang kamu telah membuatKu mengetahui dan kamu telah mensyukuriKu, kerana engkau telah mengetahui bersyukur kepadaKu itu kerana nikmat”. Lalu Daud berkata lagi: “Wahai Tuhan, tunjukkan kepadaku nikmatMu yang Engkau berikan kepadaku yang paling tersembunyi”. Allah berfirman: “Wahai Daud, bernafaslah. Lalu Daud bernafas..Lalu Allah berfirman: “Siapakah orang yang menghitung nikmat-nikmat ini malam dan siang?”.

Daripada Tsabit al-Banani r.a berkata: Kami telah mendengar berita bahawa Daud a.s mengurniakan solat kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Tidak berlalu waktu malam dan siang melainkan keluarga Daud sedang solat. Ayat ini ditujukan kepada mereka:
Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah).

Daripada ‘Ato’ bin Yassar r.a berkata bahwa Rasulullah saw telah berkhutbah di atas mimbar sambil membacakan ayat ini: “Bekerjalah Hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah).Tiga perkara sesiapa yang mendatangkannya maka ia juga akan dapat seperti yang diperolehi keluarga Daud: Adil di dalam kemarahan dan kerelaan, pertengahan di dalam kefakiran dan kekayaan dan mengingati Allah ketika terang dan tersembunyi”. (Ad-Dur al-Mantsur: 1/430)

Manakala bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang dikurniakan kepada kita melalui anggota ialah seperti yang diriwayatkan bahawa Abu Hazim telah didatangi seorang lelaki yang bertanya: Bagaimana mensyukuri mata? Lalu dijawab Abu Hazim: Seandainya kedua matamu melihat kebaikan, maka sebarkanlah. Tetapi seandainya kedua matamu melihat keburukan sembunyikanlah. Lelaki itu bertanya lagi: Bagaimana pula mensyukuri dua telinga? Abu Hazim menjawab: Seandainya telingamu mendengar kebaikan tumpulah perhaatian padanya. Tetapi seandainya kedua telingamu mendengar keburukan, maka abaikanlah dari mendengarinya. Lelaki itu bertanya lagi: Bagaimana mensyukuri dua tangan? Abu Hazim menjawab: Janganlah keduanya mengambil yang bukan hak keduanya. Tidak ditegah mengambil hak yang Allah berikan kepada keduanya. Beliau bertanya lagi: Bagaimana menysukuri perut?. Jawab Abu Hazim: hendaklah perutmu di bahagian bawah dipenuhi makanan dan di bahagian atas dipenuhi ilmu. Beliau bertanya lagi: Bagaimana mensukuri kemaluan? Jawab Abu Hazim: seperti firman Allah:

“5.  Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,6.  Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa.7.  Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (Al-Mukminun: 5-7)

Lelaki itu bertanya lagi: Bagaimana mensyukuri kedua kaki? Jawab Abu Hazim: Sekiranya engkau lihat hidup (sihat) maka dengan senang hati engkau gunakan kedua kaki. Sekiranya engkau lihat mati maka hentikanlah kerjanya. Engkau termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Manakala orang yang bersyukur melalui lidahnya sedangkan anggotanya yang lain tidak bersyukur, maka ia seakan-akan seperti lelaki yang mempunyai baju jaket. Beliau hanya menyangkutkannya di suatu tempat dan tidak memakainya serta tidak memanfaatkannya ketika panas, sejuk, salji atau hujan.  (Ad-Dur al-Mantsur: 1/281)

Manakalah mensyukuri rezeki dari Allah dari segi harta ialah dengan menunaikan hak golongan yang dimaklumi seperti orang yang meminta dan tiada apa-apa, menafkahkan secara rahsia atau terang-terangan sama ada waktu malam atau siang. Orang yang dikurniakan rezeki yang lebih hendaklah menunaikan zakat dan orang yang bersyukur kepada Allah akan ditambah lagi nikmatnya seperti firman Allah:

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu”. (Ibrahim: 7)
 Dari Qatadah yang menyatakan maksud ayat ini bahawa: Hak ke atas Allah ialah memberikan apa yang diminta oleh hambaNya dan menambahkan rezeki kepada orang yang mesyukuriNya, kerana Allah adalah pemberi nikmat dan amat menyukai orang-orang yang bersyukur. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah di atas segala nikmat kurniaanNya.  

Orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah hendaklah mensyukuriya dengan menafkahkan ilmu itu dengan cara mengajarkannya kepada orang lain dan mengasuh keluarga dan jirannya. Orang yang dikurniakan pangkat da kedudukan oleh Allah hendaklh mensyukurinya dengan menggunakan untuk memudahkan urusan orang lain dan menyempurkan kemasalahatan mereka.

Selain dituntut bersyukur dengan melakukan perbuatan, seorang muslim juga dituntut bersyukur dengan lisan, iaitu pada setiap pagi dan petang dengan sentiasa mengakui kelebihan Allah serta mengaku kelemahan dan kefakiran makhluk seluruhnya. Inilah yang diajarkan oleh Rasul saw seperti riwayat daripada Abdullah bin Ghanam berkata:

Rasulullah saw telah bersabda: “Orang yang membaca di waktu pagi: “اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر, maka dia telah bersyukur sepanjang hari tersebut. Barangsiapa yang membaca seperti ayat ini diwaktu petang, maka dia telah bersyukur sepanjang malamnya”.  (Abu Daud dan Nasai)

Daripada Abi Umar as-Syaibani berkata: Nabi Musa telah berkata semasa bermunajat di Bukit Thur: “Wahai Tuhan, sesunguhnya saya telah melaksanakan solat seperti yang Engkau perintahkan, Saya telah bersedekah seperti yang Engkau perintahkan. Saya telah menyampaikan risalah seperti yang Engkau perintahkan, maka adakah saya telah bersyukur kepadaMu? Allah telah berfirman: “Wahai Musa, sekarang engkau telah mensyukuriKu”. (Ad-Dur al-Mantsur: 1/281)

Saudara seIslam, Rasulullah telah menyampaikan kepada kita satu amanat yang sungguh berharga tentang syukur dan larangan daripada mengengkari dan mengkufuri nikmat.

Daripada Anas bi Malik r.a bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Barangsiapa dalam hal agama yang melihat orang yang di atas dan dalam hal dunia melihat orang yang di bawahnya, maka Allah tuliskan untuknya sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Barangsiapa dalam hal agama yang meliht orang yang di bawahnya, dan dalam hal dunia meliht orang yang di atasnya, maka Allah tidak tuliskan untuknya sebagai orang yang sabar dan bersyukur”. (Ad-Dur al-Mantsur: 1/281)

Wahai hamba Allah, Jikalau bersyukur kepada Allah merupakan perkara fardu dan wajib ke atas kita, maka bersyukur kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita adalah dengan berterima kasih dan tidak mengengkarinya haknya. Ini adalah di antara sifat orang Islam dan akhlak mereka.

Daripada Abu Hurairah r.a berkata: “Tidak bersyukur kepada Allah selagi tidak mensyukuri manusia”.  (Abu Daud: 4/256/4811)

Menurut al- Khitobi: Kenyataan ini membawa dua makna:

1.      Orang yang sifatnya mengkufuri nikmat manusia dan tidak mensyukuri manusia, maka kebiasaannya ia telah mengkufuri nikmat Allah dan tidak mensyukuriNya.

2.      Allah tidak menerima kesyukuran hamba melalui sifat ihsanNya jikalau hamba itu tidak mensyukuri manusia kerana hubungan yang erat antara dua perkara tersebut.

Permulaan orang yang wajib disyukuri oleh mereka ialah kedua ibubapa. Allah telah membandingkan suruhan bersyukur kepadaNya dengan syukur kepada kedua ibubapa. Firman Allah:

“ Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”. (Luqman: 14)

Ada pendapat mengatakan: Syukur kepada Allah kerana mendapat nikmat iman, sementara syukur kepada ibubapa kerana mendapat nikmat didikan dan asuhan.

Menurut Suffian at-Tsauri: “Orang yang menyempurnaka solat lima waktu, maka telah bersyukur kepada Allah. Orang yang mendoakan kedua ibubapanya sebaik selepas solat, maka beliau telah bersyukur kepada keduanya”. (Al-Qurtubi: 14/44)

Akhirnya, menurut Umar bin Abdul Aziz: “Kamu hendaklah mengikat nikmat Allah dengan mensyukuriNya dan bersyukur kepada Allah ialah meninggalkan perbuatan maksiat”.

Menurut Fudhail bin Iyad: “Kamu hendaklah bersyukur. Terdapat satu kaum yang hanya mendapat sedikit nikmat Allah setelah nikmat itu lenyap dari mereka, namun kemudian nikmat itu telah kembali semula  setelah mereka bersyukur”.

Dari ‘Imarah bin Hamzah berkata: “Jikalau telah sampai kepada kamu sekelompok nikmat, maka janganlah kamu larikannya jauh dengan sebab kamu terlalu sedikit bersyukur”. 

-------------------
Penulis adalah ulamak Al-Azhar dan anggota persatuan ulamak Islam sedunia


Terjemahan dari http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=76674&SecID=363
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

1 ulasan

Sila berikan komen anda

 
© 2011 Zadud-Duat | 2012 Templates
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top