Monday, June 13, 2011

Sunnatullah kepada Raja yang Zalim

Oleh: Dr. Ahmed Hassan

Inilah undang-undang ilahi (sunnatullah) yang kita saksikan di zaman kita, dan bagi yang memiliki akal fikiran yang sedar dan hati yang hidup tentu akan mengambil pelajaran berguna yang mengukuhkan kefahaman dan menjadi ingatan yang tidak akan dilupakan dalam hidup kita.

Apa erti kezaliman?

Kezaliman bererti semua yang melampaui jumlah dan had yang diterima. Firman Allah swt (bermaksud): 

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) kami bawa (nenek moyang) kamu, ke dalam bahtera”. (al-Haaqqah: 11)

Anda katakan: Hal itu melampaui batasannya  jika membawa kepada kezaliman.
Anda katakan: Si fulan melampau jika melebihi batas dalam perbuatan maksiat dan berlebihan dalam ketidakadilan.

Maksud kezaliman dari segi syarak adalah atas asas makna dari segi bahasa, iaitu bertujuan untuk melampaui batas dan ketentuannya. Had atau batas manusia adalah seperti yang telah ditetapkan Allah yang tidak boleh dilangkaui dan dilanggar. Ketentuan manusia pula adalah berdasarkan ketentuannya sebagai hamba Allah, yang wajib mematuhi Tuannya dan Penjaganya. Justeru, apabila seorang hamba melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah swt yang sepatutnya tidak boleh dilangkaui dan melebihi ketentuannya sebagai hamba, maka ia telah menjadi penzalim, pelampau dan penderhaka. Banyak ayat-ayat al-Quran yang menyebut tentang masalah ini:

1) Kezaliman pihak yang berkuasa (kezaliman raja): 

“15.  Sudah sampaikah kepadamu (Ya Muhammad) kisah Musa.16.  Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah Suci ialah lembah Thuwa;17.  "Pergilah kamu kepada Fir'aun, Sesungguhnya dia Telah melampaui batas,18.  Dan Katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)".19.  Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu supaya kamu takut kepada-Nya?" (An-Naaziat: 15-19)

* Allah telah menugaskan seorang hamba dari sekalian hamba-Nya iaitu Musa a.s, untuk  menghentikan kekejaman, menghalang kerosakan dan menghadapi kezaliman ini sekalipun ianya satu perkara yang berat dan tidak menyenangkan, sehingga Allah menyatakan bahawa dirinya sebagai seorang hamba dari sekalian hambaNya, untuk pergi berhadapan dengan raja yang berbuat zalim. Oleh itu, baginda cuba mengajak Firaun kepada kebenaran dan mengingatkannya sebelum Allah mendatangkan balasan dan hukuman di dunia dan akhirat.

Begitu juga dengan ayat yang lain. Allah swt berfirman (bermaksud):

“6.  Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?7.  (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai Bangunan-bangunan yang tinggi ,8.  Yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,9.  Dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah ,10.  Dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),11.  Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,12.  Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,13.  Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,14.  Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.” (Al-Fajr: 6-14)

* Kemudian bukankah Firaun telah sampai tahap melampau:  

“23.  Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.24.  (seraya) berkata:"Akulah Tuhanmu yang paling tinggi". (An-Naaziat: 23-24)

Demikianlah, bukti melalui tindakan dan ucapan Firauan! …Demikianlah, keberanian Firaun yang melampau yang meletakkan dirinya pada kedudukan tuhan, seolah-olah berkata kepada kaumnya: "Wahai rakyatku, kalian wajib taat dan patuhi perintahku, dan jangan kalian patuh kepada perintah selainku, kerana aku adalah tuhanmu – orang yang menjaga kalian - dan memenuhi keperluan kalian, dan tidak ada seorangpun yang boleh memberi arahan dan larangan, kecuali aku”.

Firman Allah swt (bermaksud):

“Sesungguhnya Fir'aun Telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Al-Qashash: 4)

2) Terjerumus di dalam kezaliman (termasuk orang yang beriltizam dengan agama)

“Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang Telah Taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Hud: 112)

* Kezaliman di sini adalah sama ada yang terlalu berlebihan dan keras atau mencuaikan dan tidak berdisiplin. Kedua-duanya dikira satu kezaliman. Hal ini termasuk keajaiban dari Al-Quran .. Oleh itu, berhati-hatilah saudara yang dikasihi dari terjerumus kepada kezaliman padahal anda tidak menyedari!

3) Kezaliman di dalam harta:

“ 6.  Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,7.  Karena dia melihat dirinya serba cukup.” (Al-‘Alaq: 6-7)

** Demikianlah orang yang memiliki kuasa, mempunyai harta dan orang yang komited tanpa ilmu dan bimbingan .. Kita berlindung kepada Allah dari hal ini.

Saudara yang dikasihi, seseorang manusia tidak akan melampau batas, menderhaka dan menyombongkan diri melainkan ketika dirinya jauh dari Tuhannya, dan ketika sesat dari jalanNya sehingga hatinya kotor dan rosak.. Raja-raja yang zalim sebenarnya tidak lebih hanya melakukan tipudaya yang menyebabkan kelalaian rakyat, yang hanya tahu taat dan patuh kepada mereka.. Seorang raja yang zalim hanya seorang manusia yang tidak memiliki apa-apa kekuatan dan kuasa, namun apa yang berlaku sebenarnya adalah kerana rakyat yang tidak sedar..! Yang menundukkan kepala mereka kepadanya sehingga menaikkannya, lalu berhenti menuntu haknya  untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan .. Rakyat melakukan begitu mungkin kerana tertipu atau takut kepada ancamannya.

Pendirian jamaah Islam tentang kezaliman pemerintah

1) Nasihat dan peringatan:

“43.  Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, Sesungguhnya dia Telah melampaui batas; 44.  Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut". (Taha: 43-44).

2) Tidak cenderung kepada kezaliman dan kekejaman:

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (Hud: 113)

3) Jamaah Islam hendaklah melakukan pencerahan kepada umat: menjelaskan kepada mereka bahawa raja yang zalim tidak akan melakukan kezaliman tanpa dibayangi oleh para pembantunya .. Sangat mengecewakan mereka adalah .. bangsanya sendiri!!.

“Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar. (Al-Qashash: 39)

“Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. (Al-Qashash: 8)


“Maka kami siksa dia dan tentaranya lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela. (Az-Zariyat: 40)


4) Tidak berbangga atau sombong dalam kemenangan jika berlaku, dan tidak mundur dan lemah selepasnya. Ramai orang yang tsabat dan teguh pendirian ketika menghadapi ujian dan cobaan, dan hanya sedikit yang mampu tsabat dan teguh pendirian ketika kemenangan dan kejayaan menjelma. Oleh sebab itu, Allah swt mengingatkan dalam firmanNya (bermaksud):

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”. (Mohammad: 7)

Justeru, hendaklah tsabat dan teguh pendirian selepas kemenangan, bukan sebelumnya sahaja.. Demikianlah, tsabat selepas kemenangan mempunyai kedudukan yang lain di sebalik kemenangan.

5) Hendaklah mempunyai keperibadian Islam di setiap situasi dan dalam apa jua keadaan. Di sana terdapat orang yang memiliki keperibadiaan Islam di masjid, tetapi di luar masjid merupakan salah seorang pembantu mereka yang menindas dan menzalimi .. Oleh itu, agama anda hendaklah seperti firman Allah swt (bermaksud): 

“162.  Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.163.  Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)". (Al-An’am: 162-163)

6) Meminta pertolongan Allah dan bersabar di atas kesusahan dan penyiksaan, kerana mereka yang zalim tidak akan menyerah melainkan selepas mereka berjuang, membela, dan mengalahkannya. Setelah berlalu masa yang lama bagi Bani Israel dan Firaun telah lama menindas mereka, maka mereka mengadu kepada Musa a.s (bermaksud): 

“Musa Berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-A’raf: 128)

* Bertenanglah saudara-saudaraku yang dikasihi dengan firman Allah swt (bermaksud):

“Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan Telah meyakini bahwa mereka Telah didustakan, datanglah kepada para Rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. dan tidak dapat ditolak siksa Kami daripada orang-orang yang berdosa”. (Yusuf: 110).

* Ingatkanlah kepada para pemimpin yang zalim tentang kata-kata Nabi saw, daripada oleh Ma’qal bin Yasar: 

“Setiap orang yang diberi jabatan oleh Allah untuk memimpin (memerintah) rakyat, kalau pada hari matinya, masih menipu (tidak jujur) terhadap rakyatnya, niscaya Allah akan melarangnya masuk surge”. (Muttafaq Alaih).

* Allahlah yang menambah kebaikan kepada Muawiyah r.a .. Ketika Abu Maryam Azadi mengatakan kepadanya: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda (bermaksud): 

“Sesiapa yang menjalankan pemerintahan mengenai urusan umat Islam tanpa menghiraukan kemiskinan, keperluan, kefakiran dan hajat mereka, nescaya Allah akan membiarkannya pada hari kiamat tanpa menghiraukan kemiskinannya, keperluannya, hajatnya dan kefakirannya”.

Maka dengan peringatan itu telah menyebabkan Muawiyah menjadi seorang khalifah yang sentiasa memenuhi keperluan rakyat jelata". (HR. Abu Dawud dan Tirmizi). 

Kesimpulannya, saya menegaskan kepada sidang pembaca sekalian bahawa undang-undang Allah (sunnatullah) kepada para pemimpin dan raja yang zalim, ialah
Allah akan menurunkan hukuman kepada mereka di dunia ini .. Kemudian di akhirat .. Tiada seorangpun yang akan terlepas atau dapat melarikan diri. Tiada sesiapa yang akan mengambil iktibar tentang hokum ilahi yang berjalan ini melainkan mereka yang hanya takut dan gerun kepada Allah swt. Firman Allah swt (bermaksud):

“25.  Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.26.  Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).” (An-Naziat: 25-26)

Semoga Allah berselawat, memberikan kesejahteraan dan memberkati Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya. Akhirnya kita panjatkan doa bahawa segala pujian hanya bagi Allah Tuhan seluruh alam.


Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

1 ulasan

 1. Adakah anda memerlukan pinjaman tulen? adakah anda telah ditolak oleh bank dan pemberian pinjaman kewangan lain? maka bimbang lagi kerana syarikat pinjaman MICHELLE ANDERSON adalah syarikat pinjaman yang betul yang peduli dengan keperluan kewangan anda, kami menyediakan pelbagai jenis pinjaman kepada individu dan badan korporat yang berkelayakan dengan kadar faedah yang rendah sebanyak 2% tanpa cagaran.
  sila hubungi kami melalui e-mel rasmi kami michelleandersonloancomany@gmail.com
  atau mengisi borang permohonan pinjaman di bawah ini supaya kami dapat memproses permintaan pinjaman anda dan melayani anda dengan lebih baik
  Data pemohon:
  1) nama penuh
  2) Negara
  3) Alamat
  4) Jantina
  5) Status perkahwinan
  6) Pekerjaan
  7) Nombor telefon
  8) Kedudukan semasa di tempat kerja
  9) Pendapatan bulanan
  10) Jumlah pinjaman yang diperlukan
  11) Tempoh pinjaman
  12) Tarikh lahir

  Puan Michelle
  michelleandersonloancompany@gmail.com

  ReplyDelete

Sila berikan komen anda

 
© 2011 Zadud-Duat | 2012 Templates
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top